Számlázó program az Ön igényeire szabva a rEVOL Express-től

Telefon: (1) 461-8090

2013 Jelentős adóváltozások v5.15 követte

2013-tól lehetősége nyílik a kisvállalkozásoknak, hogy a pénzforgalmi szemléletű áfa-elszámolást válasszák. Ez egy kedvező lehetőség azoknak a cégeknek, akik gyakran késve kapják meg a számlájuk ellenértékét a vevőtől, de szállítóiknak ugyanakkor rövid határidővel fizetnek.

Mindenki számára ismerős, hogy ha késve fizet a vevő, akkor az adott áfa-bevallási időszakban meg kell előlegezni a számla áfájának befizetését. (Bár ez nem ennyire egyszerű, ha közben bőven van levonható áfa is, de a jelenség mégis elég jellemző.)

A pénzforgalmi áfa-bevallás lényege, hogy az adó-elszámolási időszakban (havi, negyedéves, éves) befolyt bevételek felszámított általános forgalmi adója állítható szembe az adott időszakban kifizetett számlák előzetesen felszámított levonható áfájával. Abban az esetben ha a pénzforgalmi szemléletű áfa elszámolást választjuk, akkor az értékesítés áfáját csak akkor kell bevallani és befizetni, ha a vevő kifizeti a számlát. Viszont a beszerzés áfáját sem tudjuk levonásba helyezni, csak abban az esetben, ha kifizetjük a szállítónak a számla értékét. Ha részbeni teljesítés történik, akkor az áfa is részarányosan teljesítendő/igényelhető vissza.

Általánosságban a pénzforgalmi bevallás a rendszeresen áfa-befizető pozícióban lévő, kevésbé stabil pénzügyi helyzetű és rövidebb elszámolási időszakú adózók számára lehet előnyös. Igaz, hogy külön nyilvántartást igényel, azaz többletmunkát, de megéri. A visszaigénylő pozícióban lévők (fordított adózást alkalmazók) számára nem jelent kedvezőbb pénzügyi pozíciót.

Fontos tudni még, hogy a pénzforgalmi elszámolás 2013-as alkalmazásához nyilatkozni kell a NAV felé legkésőbb 2012. december 31-éig. Az az adóalany jogosult a pénzforgalmi adó-elszámolást választani, (kivéve, ha alanyi adómentességet választott) aki

a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint a tárgy naptári év első napján kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna, és

b) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, továbbá

c) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, valamint

d) az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatás nyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 125.000.000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

Pénzforgalmi áfa-elszámolás esetén, 2013-tól a számla kötelező tartalmi eleme, hogy egyértelműen utalni kell vagy szövegesen, vagy jogszabályi hivatkozással a bizonylaton a pénzforgalmi módszer alkalmazására. Annak a számlának a fizetendő áfája nem kezelhető pénzforgalmi szemléletben, amelyen nem tüntetik fel a pénzforgalmi adózást.

Ennek megfelelően az 5.15-ös verzióban már be lehet majd állítani, hogy az Ön vállalkozása a pénzforgalmi szemléletű áfa-elszámolást alkalmazza, és ebben az esetben a számláin a kötelező szöveg megjelenítésre kerül. Nem fordulhat elő az a helyzet, hogy Ön elfelejti feltüntetni a számlán a megfelelő kitételt. Olyan számlák esetén, ahol az áfa-elszámolásra módjára vonatkozó utalás nem szerepel, ott később nem adható hozzá ez a kitétel. Ez azt jelenti, hogy aki a pénzforgalmi elszámolást választotta, de ezt a tényt a számlán nem jelölte, arra a számlára vonatkozóan nem alkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolást, vagyis be kell fizetnie az adót abban az esetben is, ha a vevő még nem fizette ki.

A törvény hatása várhatóan továbbgyűrűzik azokra a cégekre, akik ugyan nem választják ezt a fajta adózási módot, de olyan cég a szállítójuk, aki igen. Ugyanis az áfa-levonási jogosultságukat ők is az ellenérték rendezésekor gyakorolhatják csak. A költségszámlák és bevételezések rögzítésekor a rEVOL Express 5.15 verzióban jelölni lehet, hogy melyik kapott számlán szerepel a pénzforgalmi elszámolás kitétel. Kimutatásban le lehet kérni, hogy mely számlákat egyenlítették ki az adott áfa-elszámolási időszakban, és mely számlákon szerepelt a törvényi kitétel.

Számla tartalmának további változása:

A KATA vagyis a "Kisadózó vállalkozások tételes adójá"-t választó vállalkozások esetén a számlán fel kell tüntetnie a "Kisadózó" szöveget. Azért, hogy ez véletlenül se maradjon le a számlákról, lehetőség lesz a Beállítások menüpontban a Bizonylatok fülön bejelölni, hogy kisadózó-e a vállalkozás, és ebben az esetben a szükséges kitétel a számlán megjelenik.

Jövőre érdemben változik a számlák adattartalma a tételes áfabevallás nyomán – mondta egy konferencián Sike Olga, a NAV főosztályvezető-helyettese.

Ha az áthárított áfa összege több, mint 2 millió forint, akkor a kimenő számlákra rá kell írni a vevő adószámát, a számla sorszámát, a teljesítés időpontját, az adó alapját és áthárított adó összegét, de csak akkor, ha a vevő adóalany; ha magánszemély, akkor nem. Evás cégeknek is számot kell minderről adniuk éves eva-bevallásukban.

A számlát befogadó cégnek több teendője is van, mint az azt kiadónak, ha az áthárított adó több mint 2 millió forint. Az adatszolgáltatás részeként neki is fel kell tüntetnie az értékesítő cég nevét, adószámát, a számla sorszámát, a teljesítés időpontját, a számlában szereplő adó alapját és az áthárított adó összegét. Ha azonos felek között, azonos elszámolási időszakban több számla esetében együtt haladja meg az áthárított adó mértéke a 2 millió forintot, akkor a befogadó cégnek kell összevont adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie a NAV számára: közölnie kell az értékesítő adószámát és az áthárított adó összegét is.

A rEVOL Expressben ezért a számlákon szereplő „Áfa összesítés” feliratot „Áthárított áfa” feliratra változtatjuk. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy érdemes a vevők adószámát felvinni a rendszerbe, mert azt a program alapértelmezésben kiteszi a számlára. Amennyiben azonban az adószám nem szerepel a rendszerben, azt a program sem írja ki a számlára. Előfordulhat, hogy emiatt az Ön számlája nem felel majd meg a törvényi előírásoknak!

2008 A változásokat a v5.2 követte

Változott a sztornó és helyesbítő számlák elnevezése:„Számlával egy tekintet alá eső okirat” megjelenítése a fejléc alatt, valamint a bizonylatokon a TEÁOR-számokat is szerepeltetni kell.

Névre szóló igazolás szükséges a szoftverek mellé:A 47/2007. (XII.29) PM rendelet (2) szabálya, szerint „a számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely biztosítja a program működésének ellenőrizhetőségét. A dokumentáció tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.” Ezt az igazolást csak a rEVOL Express 5.2 verziótól kezdődően tudjuk kiállítani!

A fordított adózásba bekerült az építőipar, és a takarítás egyes szolgáltatásai. Fordított adózás esetén a szolgáltatást nyújtó fél áfát nem tartalmazó (nettó) számlát állít ki és a másik fél köteles az adó fizetésére bevalláskor. Kötelező a fordított áfát a könyvelésben is szerepeltetni.

Módosult a devizás tételek forintra történő átszámítása.Az új törvény a belföldi viszonylatban
kiállított devizás számla esetében, „szabad kezet” ad az áfa forintosításához használható árfolyam megválasztásában. Az átváltásra az eddigi MNB árfolyam csak akkor alkalmazható, ha e választását a kibocsátó adózó előzetesen bejelentette az adóhatósághoz, egyébként valamely belföldi (!) hitelintézet deviza eladási árfolyamát kell alkalmaznia. Kibocsátott devizás számlákon fel kell tüntetni az árfolyamot, a forintosított nettó, áfa és bruttó összegeket, valamint az áfa összesítést forintosan.

Megjelent a csoportos áfa adóalanyiság fogalma. A csoportban résztvevők önálló általános forgalmi adóalanyisága megszűnik, a tagok együttesen minősülnek egy adóalanynak, és a felmerült adófizetési kötelezettségért egyetemlegesen felelnek. Tevékenységükről egyetlen áfabevallást nyújtanak be, melyben a tagok fizetendő, illetve levonható adója együttesen szerepel. A csoport havi áfabevallásra kötelezett. Csoporton kívüli felek felé kibocsátott számlákon mind a saját adószámot, mind a csoport azonosító számot (csasz) fel kell tüntetni.

Számlakiállítás szabályainak változása:A jogalkalmazást segítő szabályok közé tartozik, hogy a számlát az ügylet teljesítéséig, de legkésőbb attól számítva 15 napon belül ki kell állítani. Ugyanazon vevő és eladó megállapodhat arról, hogy egy áfaidőszakon belül gyűjtőszámlát bocsátanak ki.

2006 A változást a v4.5 követte

Változó áfakulcsok:A 2006. január 1-jétől életbe lépő törvényi szabályozás szerint a korábban 25 százalékos áfakulcs 20 százalékra csökken. 2006. szeptember 1-jétől a korábban 15 százalékos áfa kulcs 20 százalékra nő.

Az importáfa-mentességszabályozása szigorításra kerül.

2004 A változásokat a v3.6 követte

Változott az Előlegszámla: 2004.május 1-jétől az előleg-, illetve számlát helyettesítő okmány fogalma megszűnt, helyette számlát, egyszerűsített számlát kell kibocsátani előleg átvétele esetén, valamint az ellenérték nélküli (pl. csere) ügyleteknél. Ezekben az esetekben a gazdasági eseményre szövegesen is utalni kell, például az átvett előlegről kibocsátott számlára rá kell vezetni az előlegre utaló kifejezést, és célszerű megnevezni mely ügylet előlegéről van szó.

„Mentes az adó alól” kifejezést kell szerepeltetni, ha az adóalany adófizetésre nem kötelezett (például alanyi adómentességet választott vagy tárgyi adómentes értékesítést végez), és a számlában áthárított adóösszeget, felszámított adómértéket nem tüntethet fel.

Módosult a számla, egyszerűsített számla adattartalma az Európai Unió számlára vonatkozó direktívájának előírásai szerint. A változások jórészt az egységes belső piacon bonyolított értékesítés és beszerzés bizonylatolását érintik.

Fel kell tüntetni a vevő közösségi adószámát a számlán, amennyiben a vevő a saját államában kötelezett adófizetésre. A közösségi értékesítés kapcsán új export áfa-kódok jelentek meg, továbbá a bizonylatok rögzítésekor megjelölhető, hogy közösségen belül történik-e a tranzakció.

Vállalkozói igazolvány számának feltűntetése ajánlott, ellenkező esetben a számlának adóelőleg vonzata keletkezik.

*Forrás: http://ado.hu/rovatok/konferenciak/feltarult-a-kkv-k-uj-szamviteli-rendje

Jelen tájékoztatás nem helyettesíti a könyvelőjével folytatott alapos mérlegelést, a jelen tájékoztatás alapján meghozott esetleges gazdaságilag előnytelen döntésekért cégünk nem vállal felelősséget. A tájékoztatóban közölt információk nyilvános forrásból származnak, tartalmukért felelősséget nem vállalunk.

A könyvelőm ajánlotta, mert pár ügyfele ezt használja, s bevált nekik. Mi most inditottuk vállalkozásunkat, s hallgattunk a tanácsára. Nem bántam meg, könnyen kezelhető.
Papp Marcsi Ügyvezető, Mardoni '99 Kft.
Olcsó és megbízható üzemeltetés, jó terméktámogatás, könnyen átlátható funkciók.
Krajcz László műszaki vez., Sió-Plusz Bt.
Tetszik a program rugalmas beállíthatósága, és külön kiválónak tartom, hogy a számlaformátumomat úgy tudom egyedivé tenni, hogy az előírásoknak továbbra is megfelel. Sokat segít, hogy több tömböt is tudok nyitni.
Kiss Gábor üzletvezető, Studio Vox Bt.

Csatlakozzon!

A rEVOL Express Windows 10-kompatibilis szoftver. A REVOLUTION Software Kft. a következő Windows 10-kiadásokon és verziókon támogatja futtatását: Home, Pro, Education és Enterprise kiadások; ezeken belül minden végleges (tehát nem béta vagy Preview) verzión.