Számlázó program az Ön igényeire szabva a rEVOL Express-től

Telefon: (1) 461-8090

A REVOLUTION Software Kft. a jelen nyilatkozat közzétételével tájékoztatja www.revolution.hu, www.revolexpress.hu, www.deeperep.hu, www.startugyvitel.hu, www.startkontir.hu és www.revol365.hu oldalak látogatóit, felhasználóit, hírlevél előfizetőit, telefonos megkeresőit, az általa kezelt személyes adatokról, azok kezelésének gyakorlatáról és az adatkezeléssel érintett személyek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Honlapjainkon (www.revolution.hu, www.revolexpress.hu, www.deeperep.hu, www.startugyvitel.hu, www.startkontir.hu, www.revol365.hu) történő regisztráció, call-centeres beérkező telefonhívás, illetve a hírlevél-feliratkozás esetén a jelen tájékoztató szerinti feltételek alapján történik a személyes adatok kezelése és védelme.

Az érintettek (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatainak kezelése jellemzően hozzájáruláson alapul (l. lenn) illetve kötelező (számlázási adatok).

Adatkezelő: REVOLUTION Software Kft. székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. V. torony, adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-91228/2015, NAIH-91229/2015, NAIH-91230/2015, NAIH-91226/2015, NAIH-91227/2015 a továbbiakban: adatkezelő vagy REVOLUTION

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Definíciók:

felhasználó: a honlap regisztrált látogatója, a hírlevél feliratkozója (előfizetője), az állásajnálati űrlap kitöltője, az életrajz (CV) beküldője), a call-centerrel hívást kezdeményező

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, mely mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a felhasználóval helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adatkezelő a honlapjának felhasználó látogatása során mindig csak az igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kéri el a felhasználóktól azok önkéntes, jellemzően ráutaló magatartással megadott hozzájárulása alapján, ugyanakkor a kiszolgáló szerver automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (pl.: látogatás ideje, IP cím, megtekintett aloldalak).

Adatkezelő – az automatikusan rögzített adatokon túl – csak olyan személyes adatokat kezel és tárol, melyeket kifejezetten a felhasználó ad meg részére (pl. regisztrációs űrlap kitöltésével, vagy a hírlevélre feliratkozással). A felhasználó hozzájárulását adja akkor, amikor a vonatkozó (és adatot kérő) űrlap végén található, az adattárolásra- és kezelésre figyelemeztető felhívás mellett elhelyezett küldés/hozzájárulás/feliratkozás/megrendelés gombra kattint. Felhasználó a telefonos ügyfélszolgálat (call-center) hívásakor akkor is megadja a hozzájárulását, amikor a figyelmeztetést követően az általa kezdeményezett hívást nem bontja.

Az adatkezelés célja:

 • azonosítás, technikai adminisztráció
 • közvetlen üzletszerzés
 • hírlevél küldése
 • címzett tartalom érintett részére történő eljuttatása
 • piackutatás
 • kapcsolattartás, tájékoztatás
 • szerződéses kötelezettség teljesítésének előmozdítása
 • állásajánlatra jelentkezés esetén kiválasztás
 • telefonhívás rögzítése esetén minőségbiztosítás
 • szolgáltatások fejlesztése

A felhasználó az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A Felhasználó a Regisztráció során valóságos adatokat köteles megadni, a megadott adatok más személyhez fűződő jogait nem sértik.

A kezelt személyes adatok

Az adatkezelő által kezelt, felhasználó által önkéntesen megadott adatok a regisztráció és a hírlevélre feliratkozás során az alábbiak (az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91228/2015, NAIH-91229/2015, NAIH-91230/2015):

 • Felhasználó vezeték- és utóneve
 • Felhasználó email címe
 • Felhasználó jelszava és felhasználói neve
 • Felhasználó telefonszáma

Állásajánlatra jelentkezés esetén az adatkezelő által kezelt, Felhasználó által önkéntesen megadott adatok az alábbiak (az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91226/2015 illetve NAIH-91227/2015):

 • Felhasználó vezeték- és utóneve
 • Felhasználó email címe
 • telefonszám
 • születési dátum
 • lakcím
 • feltöltött önéletrajz esetén az önéletrajz tulajdonosának személyazonosságával, korábbi és jelen állásával, képességeivel, végzettségével, szakmai tapasztalatával, szakismeretével és készségeivel, nyelvtudásával kapcsolatos adatok.

Telefonos ügyfélszolgálat (hangrögzítés esetén) (az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-124733/2017.):

 • emberi hang
 • felhasználó vezeték- és utóneve
 • felhasználó telefonszáma
 • felhasználó e-mail címe

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A Felhasználó adatai átadásra kerülhetnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését végző személyek részére. Ezen személyek kizárólag a REVOLUTION utasításai szerint járhatnak el, az adatokat nem használhatják fel ezen utasítás ellenére és túl.

Az adatkezelő javára adatfeldolgozást végzők köre:

 • SalesAutopilot Kft. (adatfeldolgozás, feldolgozásra átadott személyes adatok: név, lakcím, adóazonosító jel, bankszámlaszám, e-mail cím)
 • Minerva-Soft Kft. (minőségbiztosítás, feldolgozásra átadott személyes adatok: emberi hang)
 • Számlaközpont Zrt. (számlázás, feldolgozásra átadott személyes adatok: név, lakcím, adóazonosító jel, bankszámlaszám, e-mail cím)
 • Pen Kft. (könyvelés, könyvvizsgálat, feldolgozásra átadott személyes adatok: név, lakcím, adóazonosító jel, anyja neve, telefonszám, bankszámlaszám, e-mail cím)
 • Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda (követelések kezelése, feldolgozásra átadott személyes adatok: név, lakcím)
 • Intrum Justitia Zrt. (követelések kezelése, feldolgozásra átadott személyes adatok: név, lakcím)
 • SharpSpring (adatfeldolgozás, feldolgozásra átadott személyes adatok: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám)

Állásajánlatra jelentkezés esetén kizárólag a következő felhasználók nyernek betekintést adataiba: az adatkezelő humánerőforrás-gazdálkodási munkatársai, az adatkezelő ügyvezetői, az adatkezelő által kizárólag a kiválasztási feladatra delegált alkalmazottak, illetve az adatfeldolgozást végző gazdasági társaság.

Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelés célja, köre, időtartama

Felhasználó a honlapon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással járul hozzá ahhoz, hogy személyes adatait adatkezelő az alábbi célra felhasználja (marketing, ügyfélkapcsolat):

 • tájékoztatás hírlevélben
 • kapcsolattartás
 • piackutatás
 • közvetlen üzletszerzés
 • szerződéses kötelezettség teljesítésének előmozdítása

Felhasználó a regisztrációval a személyes adatai az alábbi módon történő kezeléséhez járul hozzá:

 • postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése
 • a megadott adatok (név, lakcím, elektronikus levelezési cím) közvetlen üzletszerzés, piackutatás céljára történő felhasználása
 • e-mai címére elektronikus úton hírlevelek, reklámok küldése
 • sms küldése

Az adatokat kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

A Felhasználó hozzájárulása kiterjed arra is, hogy az Adatkezelő hírlevélben (saját nevében) reklámajánlatokkal keresse meg a felhasználó által megadott email címen (ide nem értve az állásajánlatra jelentkezést), illetve arra is, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelje személyes adatait (ide nem értve az állásajánlatra jelentkezést).

Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésére vonatkozó kérelem érintett általi előterjesztéséig.

Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: a böngésző típusa az oldalra való belépés ideje az oldalról való távozás ideje, a látogató IP-címe

Az érintettek köre: A www.revolution.hu, www.revolexpress.hu, www.deeperep.hu, www.startugyvitel.hu, www.startkontir.hu, www.revol365.hu weboldalakat látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. A fenti adatok a honlap látogatottsági adatok generálása céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, jogellenes külső támadás felderítése és elhárítása céljából naplózásra kerülnek.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének nincs lejárati határideje.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A felhasználóknak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában).

Az adatkezelés jogalapja: A feljhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

Cookie-k alkalmazása esetén az adatkezelő az oldalon az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére tekintetel tájékoztatást ad, valamint hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

Remarketing

A www.revolution.hu, www.revolexpress.hu, www.deeperep.hu, www.startugyvitel.hu, www.startkontir.hu, www.revol365.hu honlapokra látogatók számára AdWords hirdetéseket jeleníthetünk a Google Remarketing szolgáltatásával. A megjelenítést a Google rendszere végzi hirdetésre alkalmas internetes webhelyeken. A Google, cookie-k segítségével, a felhasználónak a webhelyen korábban tett látogatása alapján jelenítik meg a hirdetést. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google tárolja a cookie-kat, letilthatja saját Google profiljában a következő linken: http://www.google.com/ads/preferences/

Hírlevél

A hírlevél feliratkozója a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a REVOLUTION a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A REVOLUTION nem küld kéretlen reklámüzenetet, a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a REVOLUTION minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a leiratkozót.

A hírlevéllel összefüggő adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi felhasználó.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése a felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Postai úton a REVOLUTION fent megjelölt címén, e-mail útján a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen is kérheti személyes adatainak törlését.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az felhasználó önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése szerint a reklámozó, a reklám adatkezelő, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Telefonhívások kezelése, megőrzése

Az érintettek köre: az (1) 461-8030 és (1) 461-8090 számokon hívást kezdeményező, a figyelmeztetést követően a hívást nem megszakító felhasználók.

A beszélgetés megkezdésekor a hívás kezdeményezőjét tájékoztatjuk arról, hogy a beszélgetés minőségbiztosítási célból rögzítésre kerül. Amennyiben a hívás kezdeményezője a figyelmeztetést követően nem bontja a vonalat, vélelmezhető, hogy a beszélgetés rögzítésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette, és a beszélgetés rögzítésének tényét ráutaló magatartással elfogadta.

Az adatkezelés célja: A bejövő hívásokat abból a célból rögzítjük, hogy társaságunk belső felügyeleti és képzési és ellenőrzési rendszerében kollégáink kommunikációját elemezzük, értékeljük és ezen információk alapján fejlesszük.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása (ráutaló magatartással)

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, azaz a hangfelvételt kizárólag az adatkezelő munkatársai ismerhetik meg.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a felhasználó bármikor, ingyenesen kérheti a hangfelvétel törlését.

A hangfelvételek megőrzésének módja és időtartama: a hangfelvételek tárolása a kifejezetten erre a célra kialakított informatikai rendszerben történik. Adatkezelő a rögzített hívásokat 45 napig őrzi meg.

Másolatkérési és visszahallgatási jog: a felhasználó másolatot kérhet a hangfelvételről, amely kérést az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül köteles díjmentesen teljesíteni a hangfelvétel másolatának elektronikus megküldésével (az érintett kérelmében köteles megadni kézbesítési címét). A kiadásra kerülő hangfelvétel nem csak az érintett személy, hanem az adatkezelő által elmondottakat is tartalmazza.

Jogorvoslati lehetőségek

A felhasználónak jogában áll, hogy tájékoztatást kérjen az adatkezelő által kezelt személyes adatairól, annak fő céljairól, valamint az adatkezelő kezelő személyéről és székhelyéről.

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást. A felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a felhasználó adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelő az általa kezelt adatok kezelésére vonatkozóan az adatvédelmi nyilatkozatot jogosult időről-időre frissíteni, a felhasználók külön értesítése nélkül is. A honlap felületén a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozat teszi közzé, de a felhasználó erre irányuló kérésre ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) tájékoztatást adunk a korábbi változatokról is.

Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 24.

Csatlakozzon!

A rEVOL Express Windows 10-kompatibilis szoftver. A REVOLUTION Software Kft. a következő Windows 10-kiadásokon és verziókon támogatja futtatását: Home, Pro, Education és Enterprise kiadások; ezeken belül minden végleges (tehát nem béta vagy Preview) verzión.